Mitsubishi Lancer GLX 1.6 engine

Mitsubishi Lancer GLX 1.6 engine

glx-engine